มาดูเทคโนโลยีสุดทันสมัยที่มาช่วยในการเกษตรกัน ซึ่งเกษตรกรไทย มักจะเจอปัญหานี้เป็นประจำคือ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ จึงมีความพยายามลดการปลูกข้าวนาปรัง เพราะข้าวนาปรังคือข้าวนอกฤดูการปลูกข้าว ต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำมาก หากเริ่มปลูกไปแล้ว เกิดความแห้งแล