ประเมินการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจด้วยดาวเทียม

มาดูเทคโนโลยีสุดทันสมัยที่มาช่วยในการเกษตรกัน ซึ่งเกษตรกรไทย มักจะเจอปัญหานี้เป็นประจำคือ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ จึงมีความพยายามลดการปลูกข้าวนาปรัง เพราะข้าวนาปรังคือข้าวนอกฤดูการปลูกข้าว ต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำมาก หากเริ่มปลูกไปแล้ว เกิดความแห้งแล้งขึ้นมา ข้าวก็ไม่มีน้ำมาเลี้ยงอยู่ดี  จึงใช้เทคโนโลยีดาวเทียม ติดตามปริมาณการปลูกข้าว รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ได้

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ( GISTDA )  ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมมาช่วยติดตามปริมาณการปลูกข้าว รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ได้

หลักการทำงานการประเมินเพาะปลูกข้าว และพืชเศรษฐกิจด้วยดาวเทียม

ทั้งนี้ ทาง GISTDA ใช้ดาวเทียมถึง 2 ตัว คือ TERRA และ AQUA ถ่ายภาพลงมาที่โลกทุกๆวัน โดย TERRA จะถ่ายภาพในช่วงเช้า ส่วน AQUA จะถ่ายในช่วงบ่าย

ซึ่ง resoloution ภาพถ่ายที่ได้นั้นคือ 250×250 เมตร  โดย 1 พิกเซล เท่ากับ 40 ไร่ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบอยู่  แต่ภาพจะถ่ายซ้ำทุกๆวัน โดยภาพถ่ายที่ได้นี้จะถูกเรียกว่าข้อมูล  Modis  ซึ่งจะนำไปวิเคราะห์ทุกๆ 16วัน เพราะหากถ่ายเป็นรายวัน จะได้ภาพที่เมฆบังพื้นที่อยู่ เมื่อนำภาพถ่ายทั้งหมดจากดาวเทียมนี้ มาซ้อนทับกัน แล้วจะได้ภาพจริงที่ไม่มีเมฆบัง  แล้ววิเคราะห์ด้วยการหาค่าดัชนีพืชพรรณ เพื่อหาช่วงเวลาที่เริ่มปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่ ก็จะสามารถประเมินช่วงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวในแต่ละพื้นที่ได้

และเมื่อทราบพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวแล้ว….ก็ประเมินหาจำนวนผลผลิตที่คาดว่าจะได้ โดยใช้ข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตต่อไร่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มาคูณกับพื้นที่ปลูกข้าวของแต่ละช่วงเวลาปลูก  เราก็จะทราบทั้งช่วงเวลาเก็บเกี่ยวและผลผลิตที่จะได้ด้วย โดยข้อมูลนี้ ถูกนำขึ้นเวปไซต์ที่ rice.gistda.or.th/ricefield ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏนี้จะอัพเดตทุก 2 อาทิตย์ และมีข้อมูลย้อนหลังแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพื้นที่เพราะปลูกได้ด้วย ถ้าติดตามไปเรื่อยๆจะรู้ว่าพื้นที่ไหนปลูกใหม่ พื้นที่ไหนต้องเก็บเกี่ยวแล้ว และสามารถดาวน์โหลดรายงานได้ด้วย เป็นไฟล์ Microsoft Excel

ซึ่งเทคโนโลยีการติดตามปลูกข้าวนาปรังนี้เพื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมชลประทาน  สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการต่อได้ รวมถึงภาคเอกชนก็สามารถนำข้อมูลนี้ ไปใช้วางแผนธุรกิจได้ด้วย เช่นดูว่าพื้นที่ไหน ปลูกพืชอะไรเยอะอยู่ในตอนนี้ จะได้หาพื้นที่ที่ควรนำปุ๋ยไปจำหน่าย เป็นต้น  นอกจากติดตามการปลูกข้าวได้แล้ว ยังสามารถติดตามผลผลิตอื่นๆเช่น ข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลังได้อีกด้วย

ที่มา : it24hrs
Share This Post:
Share on Google+

About The Author

Siamits Careeverythings